Fjalet Shqip - English Words

Search results for : A

ENGLISH

English translation, including it's spelling.

ALBANIAN

All possible translations in albanian, categorized
by type of the words: noun, adjective etc.
Writes:

a

Article:

një

Writes:

ad

Spells:

æd

Noun:

reklamë

Abbr:

njoftim në gazetë, krishti: pas krishtit

Writes:

am

Spells:

æm

Abbr:

drekë: para dreke

Writes:

an

Spells:

æn

Article:

një (para fjalëve që fillojnë me zanore)

Writes:

as

Adverb:

aq sa

Conjunction:

kur, meqë, meqenëse, duke qenë se, ndërsa, ndonëse, përderisa, siç, si, sa, për të

Preposition:

si

Writes:

at

Spells:

,eı'ti:

Preposition:

tek (vend), ndaj, te, në, nga, pas, me, për, moshë: në moshën

Writes:

ax

Spells:

æks

Noun:

sëpatë, shkurtim fondesh

Verb:

pres me sëpatë, shkurtoj (fondet)

Writes:

ba

Spells:

,bi:'eı

Abbr:

diplomuar: i diplomuar në shkencat shoqërore

Writes:

ca

Abbr:

shkurtim për circa, shkurtim për kaliforni

Writes:

fa

Spells:

fɑ:

Noun:

fa [muz.]

Writes:

la

Noun:

la [muz.]

Writes:

ma

Noun:

mama [gj. fol.], nënë [gj. fol.]

Writes:

pa

Noun:

baba [gj. fol.], babë [gj. fol.]

Abbr:

pensilvania, protaktinium

Writes:

abc

Spells:

,eıbi:'si:

Noun:

abëcë, alfabet

Adjective:

atomik

Writes:

ace

Spells:

eıs

Noun:

njësh (në domino), as (në letra), ekspert

All 'A' translations are displayed above. If you couldn't find the translation perhaps try to check if you made any mistake. Also if there is a translation of A that you wish to contribute please share it with us, to help other users of our site and spread more knowledge.