Fjalet Shqip - English Words

Search results for : Re

ENGLISH

English translation, including it's spelling.

ALBANIAN

All possible translations in albanian, categorized
by type of the words: noun, adjective etc.
Writes:

re

Noun:

re [muz.]

Preposition:

duke përvendur, përket: për sa i përket, lidhje: në lidhje me, çështje: në çështjen

Writes:

ere

Spells:

eər

Conjunction:

përpara

Writes:

ire

Spells:

'aıər

Noun:

zemërim, zemëratë, tërbim, inat

Writes:

ore

Spells:

ɔ:r

Noun:

mineral, xeheror

Adjective:

xherori

Writes:

red

Spells:

red

Adjective:

kuq: i kuq, skuqur: i skuqur, kuqërremë: i kuqërremë

Writes:

rep

Spells:

rep

Noun:

reps

Writes:

ret

Spells:

ret

Verb:

njom

Writes:

rev

Spells:

rev

Verb:

jap: i jap supërxhiro

Abbr:

shkurtim për revenue, reverse, review, revised

Writes:

acre

Spells:

'eıkər

Noun:

akër

Writes:

area

Spells:

'eərıə

Noun:

hapësirë, sipërfaqe, rajon, zonë, lëmë [fig.], fushë [fig.], territor, sferë [fig.]

Writes:

bare

Spells:

beər

Verb:

zbuloj, zhvesh, nxjerr në shesh

Adjective:

lakuriq, zhveshur: i zhveshur, gollomesh, bosh, minimal, thjeshtë: i thjeshtë

Writes:

bore

Noun:

vrimë, birë, kanal i tytës [usht.], kalibër [usht.], valë batice, gjë e mërzitshme

Verb:

biroj, shpoj, hap gropë, mërzit, bezdis, shpohem

Writes:

bred

Spells:

bred

Noun:

dërrasë

Writes:

brew

Spells:

bru:

Verb:

birrë: bëj birrë, përgatit çaj, krijoj [fig.], sajohem

Writes:

byre

Spells:

'baıər

Noun:

stallë

All 'RE' translations are displayed above. If you couldn't find the translation perhaps try to check if you made any mistake. Also if there is a translation of Re that you wish to contribute please share it with us, to help other users of our site and spread more knowledge.